Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
05.08.2020 Realizácia stavebných prác na stavbe "Oprava MK v Obci Vydrník"
Dodatok č.1
12868.20 € s DPH Obec Vydrník STRABAG, s.r.o. 23.07.2020
05.08.2020 Realizácia stavebných prác na stavbe "Oprava MK v obci Vydrník"
Dodatok č.1
12868.20 € s DPH Obec Vydrník STRABAG, s.r.o. 23.07.2020
27.07.2020 Prístavba do priestorov budovy COOP Jednota vo vlastníctve obce.
146264.73 € s DPH Obec Vydrník SOVUS s.r.o. 27.07.2020
24.07.2020 Prenájom časti pozemku o výmere 20 m2, z parc.reg."C "č. 1223/3, sústredeného na osadenie unimobunky do dočasného užívania Nájomcovi
3/2020
30.00 € s DPH Obec Vydrník URBARIÁT, pozemkové spoločenstvo, Vydrník 01.07.2020
20.07.2020 Prenájom HM č.327
16.60 € s DPH Ľudovít Žiga Obec Vydrník 20.07.2020
17.07.2020 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok AČ formou MOS pre obec a poskytovaní finančného príspevku
20/36/054/83
6041.40 € s DPH Obec Vydrník UPSVaR Poprad 16.07.2020
03.07.2020 Dodávka pitnej vody
169/2020
0.00 € s DPH Helena Žigová Obec Vydrník 03.07.2020
29.06.2020 Predmetom Zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotoviteľa vypracovanej na základe podkladov poskytnutých od Objednávateľa na stavbe: "Oprava MK v Obci Vydrník"
7475.40 € s DPH Obec Vydrník STRABAG, s.r.o. 18.06.2020
16.06.2020 Obec v zmysle VZN č.3/2019 o podmienkach poskytovania dotácií a schváleného rozpočtu Obce Vydrník na rok 2020 Uznesením č. 111/2019 zo dňa 12.12.2019 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu. Dotácia bude použitá na náklady spojené s realizáciou činnosti "prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne v Sp. Novej Vsi"
2/2020
600.00 € s DPH HK Vydrník, občianske združenie Obec Vydrník 15.06.2020
15.06.2020 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná: Dodávku a montáž intenzifikácie strojno-technologickej časti ČOV Vydrník II. V zmysle rozhodnutia vydaného príslušným OÚ OSŽP, platnej legislatívy a technického stavu prevádzkovaných objektov
14850.00 € s DPH Obec Vydrník W-Control, s.r.o 15.04.2020
10.06.2020 Prenájom časti pozemku o výmere 20 m2 z parc.reg. "C" č.987 o výmere 4575 m2 trvalý trávnatý porast, sústredeného na kúpeľnú studničku do dočasného užívania Nájomcovi
1/2020
50.00 € s DPH Obec Vydrník URBARIÁT, pozemkové spoločenstvo, Vydrník 01.06.2020
10.06.2020 Advokát sa touto zmluvou zaväzuje k úplnému vybaveniu vecí pre klienta a to v rozsahu: - zastupovanie spoločnosti pred súdnymi orgánmi, pred špecializovanými orgánmi na úseku štátnej správy, resp. inými subjektmi, príprava listín o právnych úkonoch, príprava návrhov zmlúv a právnych stanovísk, poskytovanie právnych rád, rozborov, stanovísk a konzultácií vo veciach pracovnoprávnych, posudzovanie konzultovanie a príprava zmlúv podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka podľa potrieb, ako aj iných právnych predpisov, poskytovanie právnych rád a konzultácií pri základných dokumentoch spoločnosti vrátane ich prípravy a vyhotovenia, iná právna pomoc spočívajúca v právnom poradenstve a konzultáciách
240.00 € bez DPH Obec Vydrník Advokátska kancelária Hudzík & Partners s.r.o. 03.06.2020
10.06.2020 Obec v zmysle VZN č.3/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce schváleného rozpočtu Obce na rok 2020 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu. Dotácia bude použitá na náklady spojené s realizáciou akcií
1/2020
1000.00 € s DPH Slovenský skauting, 122. zbor anjelov strážnych Poprad Obec Vydrník 09.06.2020
22.05.2020 Prenájom HM č.278
16.60 € s DPH Jozef Žiga Obec Vydrník 22.05.2020
21.05.2020 Dodávka pitnej vody
168/2020
0.00 € s DPH Maroš Korenko Obec Vydrník 21.05.2020
Zobrazených 1 - 15 z celkových 744.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 49 50