Obec Vydrník

Zmluva

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: WAMA - Ing.Jozef Marcinko

Adresa dodávateľa: Mládeže 2347/1, 05801 Poprad

IČO dodávateľa: 43538151

Predmet zmluvy: Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje vypracovať pre objednávateľa projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na predmet zákazky " Dobudovanie technickej infraštruktúry ako prostriedok k integrácii MRK v obci Vydrník

Zmluvná cena: 6750.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.09.2019

Datum zverejnenia: 22.10.2019

Dokumenty Pdf Dobudovanie technickej infraštruktúry ako prostriedok k integrácii MRK v obci Vydrník.pdf ( veľkosť: 2,5 MB, aktualizované: Utorok 22. Október 2019 20:15 )