Obec Vydrník

Zmluva

Zmluva o dielo č. 01/2020 dodávka a montáž strojno-technologickej časti ČOV technologickej linky ČOV Vydrník II

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: W-Control, s.r.o

Adresa dodávateľa: Hraničná 668/4, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36804207

Predmet zmluvy: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná: Dodávku a montáž intenzifikácie strojno-technologickej časti ČOV Vydrník II. V zmysle rozhodnutia vydaného príslušným OÚ OSŽP, platnej legislatívy a technického stavu prevádzkovaných objektov

Zmluvná cena: 14850.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.04.2020

Datum zverejnenia: 15.06.2020

Dokumenty Pdf IMG_0001.pdf ( veľkosť: 628,6 KB, aktualizované: Pondelok 15. Jún 2020 10:01 )