Obec Vydrník

Zmluva

Dodatok č.12 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Vydrník

Identifikácia

Číslo zmluvy: 13/V-07

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Brantner Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet zmluvy: Zhotoviteľ, Brantner Poprad, s.r.o. sa zaväzuje v zmysle ustanovení Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.: Vykonávať pre objednávateľa zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.01.2021

Datum zverejnenia: 03.02.2021

Dokumenty Pdf brantner - dodatok.pdf ( veľkosť: 3 MB, aktualizované: Streda 03. Február 2021 12:15 )