Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
09.09.2020 Odberateľ a Dodávateľ sa dohodli na zmene Zmluvy o združenej dodávke plynu za nižšie uvedených podmienok Produkt: BIZNIS so zľavou vo výške 3%
0.00 € s DPH Obec Vydrník innogy Slovensko s.r.o. 09.09.2020
31.08.2020 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa bezodplatne poskytnúť nadobúdateľovi na základe žiadosti kvalifikované dôveryhodné služby za podmienok ustanovených touto zmluvou, v súlade s platnými certifikačnými politikami poskytovateľa, ktoré sú pre tieto služby uverejnené na webovom sídle poskytovateľa www.nases.gov.sk
0.00 € s DPH Obec Vydrník Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 25.08.2020
24.08.2020 Dodávka pitnej vody
170/2020
0.00 € s DPH Marcela Krošenová Obec Vydrník 18.08.2020
19.08.2020 Didakticko-materiálne balíčky NP PRIM
OIP-2020/001270-103
0.00 € s DPH Obec Vydrník MV SR 02.07.2020
11.08.2020 Zmluvné strany sa dohodli na doplnení zmluvy v článku 6. Záruka
0.00 € s DPH Obec Vydrník SOVUS s.r.o. 06.08.2020
05.08.2020 Realizácia stavebných prác na stavbe "Oprava MK v Obci Vydrník"
Dodatok č.1
12868.20 € s DPH Obec Vydrník STRABAG, s.r.o. 23.07.2020
05.08.2020 Realizácia stavebných prác na stavbe "Oprava MK v obci Vydrník"
Dodatok č.1
12868.20 € s DPH Obec Vydrník STRABAG, s.r.o. 23.07.2020
27.07.2020 Prístavba do priestorov budovy COOP Jednota vo vlastníctve obce.
146264.73 € s DPH Obec Vydrník SOVUS s.r.o. 27.07.2020
24.07.2020 Prenájom časti pozemku o výmere 20 m2, z parc.reg."C "č. 1223/3, sústredeného na osadenie unimobunky do dočasného užívania Nájomcovi
3/2020
30.00 € s DPH Obec Vydrník URBARIÁT, pozemkové spoločenstvo, Vydrník 01.07.2020
20.07.2020 Prenájom HM č.327
16.60 € s DPH Ľudovít Žiga Obec Vydrník 20.07.2020
17.07.2020 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok AČ formou MOS pre obec a poskytovaní finančného príspevku
20/36/054/83
6041.40 € s DPH Obec Vydrník UPSVaR Poprad 16.07.2020
03.07.2020 Dodávka pitnej vody
169/2020
0.00 € s DPH Helena Žigová Obec Vydrník 03.07.2020
29.06.2020 Predmetom Zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotoviteľa vypracovanej na základe podkladov poskytnutých od Objednávateľa na stavbe: "Oprava MK v Obci Vydrník"
7475.40 € s DPH Obec Vydrník STRABAG, s.r.o. 18.06.2020
16.06.2020 Obec v zmysle VZN č.3/2019 o podmienkach poskytovania dotácií a schváleného rozpočtu Obce Vydrník na rok 2020 Uznesením č. 111/2019 zo dňa 12.12.2019 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu. Dotácia bude použitá na náklady spojené s realizáciou činnosti "prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne v Sp. Novej Vsi"
2/2020
600.00 € s DPH HK Vydrník, občianske združenie Obec Vydrník 15.06.2020
15.06.2020 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná: Dodávku a montáž intenzifikácie strojno-technologickej časti ČOV Vydrník II. V zmysle rozhodnutia vydaného príslušným OÚ OSŽP, platnej legislatívy a technického stavu prevádzkovaných objektov
14850.00 € s DPH Obec Vydrník W-Control, s.r.o 15.04.2020
Zobrazených 31 - 45 z celkových 779.
1 3 5 6 7 8 9 51 52