Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
10.06.2020 Prenájom časti pozemku o výmere 20 m2 z parc.reg. "C" č.987 o výmere 4575 m2 trvalý trávnatý porast, sústredeného na kúpeľnú studničku do dočasného užívania Nájomcovi
1/2020
50.00 € s DPH Obec Vydrník URBARIÁT, pozemkové spoločenstvo, Vydrník 01.06.2020
10.06.2020 Advokát sa touto zmluvou zaväzuje k úplnému vybaveniu vecí pre klienta a to v rozsahu: - zastupovanie spoločnosti pred súdnymi orgánmi, pred špecializovanými orgánmi na úseku štátnej správy, resp. inými subjektmi, príprava listín o právnych úkonoch, príprava návrhov zmlúv a právnych stanovísk, poskytovanie právnych rád, rozborov, stanovísk a konzultácií vo veciach pracovnoprávnych, posudzovanie konzultovanie a príprava zmlúv podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka podľa potrieb, ako aj iných právnych predpisov, poskytovanie právnych rád a konzultácií pri základných dokumentoch spoločnosti vrátane ich prípravy a vyhotovenia, iná právna pomoc spočívajúca v právnom poradenstve a konzultáciách
240.00 € bez DPH Obec Vydrník Advokátska kancelária Hudzík & Partners s.r.o. 03.06.2020
10.06.2020 Obec v zmysle VZN č.3/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce schváleného rozpočtu Obce na rok 2020 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu. Dotácia bude použitá na náklady spojené s realizáciou akcií
1/2020
1000.00 € s DPH Slovenský skauting, 122. zbor anjelov strážnych Poprad Obec Vydrník 09.06.2020
22.05.2020 Prenájom HM č.278
16.60 € s DPH Jozef Žiga Obec Vydrník 22.05.2020
21.05.2020 Dodávka pitnej vody
168/2020
0.00 € s DPH Maroš Korenko Obec Vydrník 21.05.2020
20.05.2020 Prenájom HM č. 284
16.60 € s DPH Ing. Anna Gallovičová Obec Vydrník 20.05.2020
18.05.2020 Ročné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla - AVIA - A30K-červená -požiarnická
1048099493
154.00 € s DPH Obec Vydrník Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 15.05.2020
15.05.2020 Prenájom HM. č 283 na verejnom pohrebisku.
16.60 € s DPH Albína Lučivjanská Obec Vydrník 06.05.2020
11.05.2020 Dodávanie pitnej vody zo zariadenia verejných vodovodov.
167/2020
0.00 € s DPH Peter Gapčo Obec Vydrník 05.05.2020
06.05.2020 Dodávanie pitnej vody zo zariadenia verejných vodovodov.
166/2020
0.00 € s DPH Vladimír Barabas Obec Vydrník 05.05.2020
22.04.2020 Obnovenie nájmu na dočasné užívanie HM č. 285
16.60 € s DPH Ján Barabas Obec Vydrník 21.04.2020
21.04.2020 Dodávanie pitnej vody zo zariadenia verejných vodovodov.
164/2020
0.00 € s DPH Ladislav Špalda Obec Vydrník 20.04.2020
21.04.2020 Predmet vlastníckeho práva k ľahkému nákladnému automobilu Avia typu A30
100.00 € s DPH Obec Vydrník Obec Spišský Štiavnik 16.04.2020
21.04.2020 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu
165/2020
0.00 € s DPH Helena Žigová Obec Vydrník 21.04.2020
23.03.2020 Plnenie vecného bremena Vecné bremeno „in personam“ spočíva v povinnosti Povinného strpieť v prospech Oprávneného na časti Zaťaženého pozemku v rozsahu vyznačenom v GP o celkovej výmere 487 m2
365.00 € bez DPH Obec Vydrník Železnice Slovenskej republiky 25.02.2020
Zobrazených 46 - 60 z celkových 779.
1 2 4 6 7 8 9 51 52