Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
21.11.2014 Záväzok poskytovateľa reklamy poskytnúť obchodnému partnerovi reklamu v súlade so zákonom č.147/2001
240.00 € s DPH Obec Vydrník Profesionálny register 31.10.2014
21.11.2014 Mení sa názov požičiavateľa z Obvodného úradu na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , mení sa v čl.2 hodnota výpožičky a príloha č.1 sa nahrádza
č.2
2564.89 € s DPH Obec Vydrník Ministerstvo vnútra SR 28.10.2014
20.11.2014 Poskytovanie odbornej pomoci objednávateľovi pri prevádzkovaní verejného vodovodu obce Vydrník a uhradenie dohodnutej odmeny za poskytnuté služby
54/2014
2266.19 €/rok s DPH Obec Vydrník Ekoservis Slovensko , s.r.o. 10.10.2014
20.11.2014 Poskytovať objednávateľovi odbornú pomoc pri prevádzkovaní verejného vodovodu obce Vydrník
54/2014 2 časť
2266.19 € s DPH Obec Vydrník Ekoservis Slovensko , s.r.o. 10.10.2014
07.11.2014 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
2/2014
200.00 € bez DPH Slovenský skauting 122 zbor anjelov strážnych Poprad Obec Vydrník 22.05.2014
31.10.2014 Je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou MOS pre obec
114522014
7836.00 € s DPH Obec Vydrník Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad 27.10.2014
31.10.2014 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
114/§52/2014
7836.00 € bez DPH Obec Vydrník Úrad práce soc. vecí a rodiny Poprad 27.10.2014
21.10.2014 1. mení sa v článku II bod 4 dohody nasledovne : Začiatok od 01.07.2014 Dĺžka do 31.12.2015 Hodina začiatku a skončenia : 9:00-13.00
0.00 € s DPH Obec Vydrník Úrad práce soc.vecí a rodiny Poprad 13.10.2014
07.10.2014 Je vykonanie činnosti mandatára zameranej na výkon funkcie technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika v objektoch, ktoré má vo vlastníctve alebo v dočasnom užívaní mandant.
15.00 €/mesiac bez DPH Obec Vydrník Martin Majerčák 09.06.2014
07.10.2014 Je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce uloženého rozsudkom Okresného súdu Poprad
0.00 € s DPH Obec Vydrník Okresný súd Poprad 10.09.2014
30.09.2014 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi vykonať renováciu okien podľa zhotovenej a dodanej cenovej ponuky.
293.30 € bez DPH Obec Vydrník Pavol Juščák 29.09.2014
25.09.2014 Predmetom nájmu sú nebytové priestory objektu rodinného domu súp.č.98 postavenom v katastrál.území Vydrník
120.00 €/mesiac s DPH Katarína Wachová Obec Vydrník 31.07.2014
17.09.2014 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl.V.VI. tejto zmluvy do distribučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenie dohodnutej pre odberné miesto s EIC kódom 24ZVS 00000792455
24ZVS 00000792455
0.00 € s DPH Obec Vydrník Východoslovenská distribučná,a.s. 16.09.2014
12.09.2014 Doba trvania nájmu sa mení do 31.12.2029 mení sa ods3.2. v Čl.III odstavec 4.1. Čl.IV. odstavec 5.2. Čl.V.
Dodatok č.1 k zmluve
1.00 €/rok s DPH Obec Vydrník Slovenský vodohodpodársky podnik, štátny podnik 12.08.2014
27.08.2014 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie AČ formou menších obecných služieb pre obec
86/§52/2014
9848.40 € s DPH Obec Vydrník Úrad práce soc.vecí a rodiny Poprad 22.08.2014
Zobrazených 646 - 660 z celkových 787.
1 2 40 41 42 44 46 47 48 52 53