Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
27.08.2014 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní ...
86/§52/2014 II.časť
0.00 € s DPH Obec Vydrník Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad 22.08.2014
14.08.2014 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní realizácii AČ formou MOS
Dodatok č.2 k 56
0.00 € s DPH Obec Vydrník ÚPSVaR Poprad 16.07.2014
14.08.2014 Navýšenie počtu UoZ na vykonávanie AČ
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Obec Vydrník ÚPSVaR Poprad 06.08.2014
09.07.2014 Záväzok organizátora realizovať pracovnú činnosť bližšie špecifikovanú v článku II. tejto Dohody a to prostredníctvom občana v hmotnej núdzi
27/PP/2014/§10
0.00 € s DPH Obec Vydrník ÚPSVaR v Poprade 10.06.2014
04.07.2014 Aktivácia plnoletých členov domácností, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
24/PP/2014/§12
0.00 € s DPH Obec Vydrník ÚPSVaR Poprad 27.06.2014
20.06.2014 Predmetom zmluvy je audit účtovnej uzávierky k 31.12.2013, ktorá sa zostaví podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania
400.00 € bez DPH Obec Vydrník Ing.Veronika Kutková 16.06.2014
20.06.2014 Predmetom tohto dodatku je zmena bodu III. tejto dohody
0.00 € s DPH Obec Vydrník Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad 13.06.2014
17.06.2014 Obec v zmysle VZN č.2/2007 o poskytnutí dotácií a schváleného rozpočtu na rok 2014 zo dňa 11.12.2013 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 400,- €
1/2014
400.00 € s DPH HK Vydrník-občianske združenie Obec Vydrník 22.05.2014
05.06.2014 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto č.300 na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území prenajímateľa
16.60 € s DPH Anna Žigová Obec Vydrník 27.05.2014
31.05.2014 Dodatkom sa mení článok 4 bod 4 n
0.00 € s DPH Obec Vydrník ÚPSVaR Poprad 28.05.2014
22.05.2014 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto č.177/1,2 na obdobie 10 kalendárnych rokov
33.20 € bez DPH Štefan Žiga Obec Vydrník 21.05.2014
21.05.2014 mení sa článok IV.bod 4 Dohody č.17/§52/2014
0.00 € s DPH Obec Vydrník ÚPSVaR Poprad 30.04.2014
19.05.2014 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie AČ formou menších obecných služieb.
3131.70 € s DPH Obec Vydrník ÚPSVaR Poprad 29.04.2014
19.05.2014 II.časť
3131.70 € s DPH Obec Vydrník ÚPSVaR Poprad 29.04.2014
19.05.2014 mení sa článok III.bod 3 dohody
0.00 € s DPH Obec Vydrník ÚPSVaR v Poprade 30.04.2014
Zobrazených 661 - 675 z celkových 787.
1 2 41 42 43 45 47 48 49 52 53