Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
30.04.2014 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto č.299 na verejnom pohrebisku na dobu 10 rokov
16.60 € s DPH Jozef Kalafut Obec Vydrník 23.04.2014
29.03.2014 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania byt č.2 v budove súp.č.121 na I.poschodí
83.00 €/mesiac bez DPH Štefan Hatala Obec Vydrník 13.03.2014
29.03.2014 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania služobný byt č.1,v budove súpisné č.121 na prízemí
55.00 €/mesiac bez DPH Emília Žuffová Obec Vydrník 13.03.2014
26.03.2014 Prenájom hrobového miesta č.298 na dočasné užívanie na verejnom pohrebisku
16.60 € bez DPH Eduard Kroščen Obec Vydrník 24.03.2014
19.03.2014 Predmetom tejto zmluvy je pozemok - parcela registra C KN č.292/3 o výmere 32 m2 , druh pozemku ostatná plocha v kat.území obce Hrabušice C KN č.441/4 o výmere 8 m 2
2000.00 € bez DPH Obec Vydrník Labudová Zuzana 22.01.2014
05.03.2014 Udržať sociálny zmier a preto budú zmluvné strany pri riešení vzájomných vzťahov prednostne využívať prostriedky kolektívneho vyjednávania.
0.00 € s DPH Obec Vydrník ZO SOZ Verejnej správy 19.12.2013
05.03.2014 Úprava práv a povinností pri zabezpečovaní realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
7716.00 € bez DPH Obec Vydrník ÚPSVaR Poprad 27.02.2014
13.02.2014 Darca poskytne obdarovanému peňažný dar vo výške 50,- € určený na zabezpečenie kultúrnych a spoločenských akcií
50.00 € s DPH Obec Vydrník Brantner Poprad s.r.o. 08.12.2013
13.02.2014 Vykonávanie zberu, odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu a komunálneho odpadu, ktoré sú produkované z domácností
0.00 € s DPH Obec Vydrník Brantner Poprad s.r.o. 26.11.2013
13.02.2014 Je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení reealizácie AČ formou MOS
0.00 € s DPH Obec Vydrník ÚPSVaR Poprad 02.01.2014
30.01.2014 Overenie audit individuálnej účtovnej závierky obce za rok 2013 a to v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka 513/1991
1000.00 € bez DPH Obec Vydrník Ing.Veronika Kutková 15.01.2014
13.01.2014 Zabezpečiť likvidáciu kalov z biologickej čistiarne odpadových vôd "ČOV Vydrník" rozpis ceny : za zneškodnenie kalov ......14,-€/t servisný zákrok 1h.............20,-€/h prepravné náklady ............0,40€/km
93/2013
34.40 € s DPH Obec Vydrník Ekoservis Slovensko s.r.o. 29.11.2013
06.12.2013 Záväzok banky poskytnúť na základe písomnej žiadosti Klienta Úver a záväzok Klienta poskytnutý úver vrátiť za podmienok bližšie špecifikovaných
č.54/007/13
300000.00 € s DPH Obec Vydrník Prima Banka Slovensko, a.s. 05.12.2013
13.11.2013 Pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy, cena - podľa platných predpisov a oprávnených nákladov
24ZVS0000690924D
0.00 € s DPH Obec Vydrník VSD a.s. 07.11.2013
13.11.2013 Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny-údaje týkajúce sa odberných miest
5100307547C/2014
0.00 € s DPH Obec Vydrník VSD a.s. 07.11.2013
Zobrazených 676 - 690 z celkových 787.
1 2 42 43 44 46 48 49 50 51 52 53