Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
31.10.2013 Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení práv a povinností pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti
č.34
8480.40 € s DPH Obec Vydrník ÚPSVaR Poprad 29.10.2013
31.10.2013 Úprava práv a povinností v súvislosti s výkonom AČ
č.34 - I.časť
8480.40 € s DPH Obec Vydrník ÚPSVaR Poprad 29.10.2013
25.10.2013 Prenájom hrobového miesta č.297 na verejnom pohrebisku na desať rokov
16.60 € s DPH Magdaléna Barabasová Obec Vydrník 23.10.2013
02.10.2013 Vykonanie činnosti mandatára zameranej na výkon funkcie technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika v objektoch, ktoré má mandant vo vlastníctve alebo v dočasnom užívaní
15.00 €/mesiac s DPH Obec Vydrník Ing. Jozef Majerčák, 20.06.2013
30.08.2013 Nájomca je oprávnený užívať vybudovaný hrob na hrobovom mieste č.296 na verejnom pohrebisku na roky 2013-2022
16.60 € s DPH Šimon Miškovský Obec Vydrník 30.08.2013
22.08.2013 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl.V.a VI. tejto zmluvy do distribučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia dohodnuté pre odborné miesto EIC kódom 24ZVS00006911308 vov ýške 20 kW(A)
0100782312
122.92 € s DPH Obec Vydrník VSD a.s. 21.08.2013
16.08.2013 Mení sa znenie čl.1 Predmet zmluvy : Predmetom zmluvy je prenájom priestoru COOP Jednota a pozemkov č.77/1 a 77/2 zastavané plochy a nádvoria a pozemkov ZŠč.2/1 orná pôda vo Vydrníku počas výstavby diela "Úprava vodného toku v intraviláne obce Vydrník "
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Obec Vydrník MOPAX spol s.r.o. 02.07.2012
16.08.2013 Mení sa znenie čl.II Doba nájmu
0.00 € s DPH Obec Vydrník MOPAX spol s.r.o. 11.12.2012
16.08.2013 Mení sa čl.V. Fakturácia a platobné podmienky
Dodatok č.3
0.00 € s DPH Obec Vydrník MOPAX spol s.r.o. 08.07.2013
08.08.2013 Prenájom sanitárnej techniky na akciu, prenájom mobilného WC s pisoárom a mobilnej toalety s umývadlom a vlastnou nádržou
JS/2013/M/01546/MH
124.80 € s DPH Obec Vydrník Johnny Servis, s.r.o. 19.07.2013
08.08.2013 Prenájom sanitárnej techniky
JS/2013/M/01546/MH
124.80 € s DPH Obec Vydrník Johnny Servis, s.r.o. 19.07.2013
29.07.2013 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobového miesta č.295 na verejnom pohrebisku na 10 rokov
16.60 € s DPH Štefan Bajtoš Obec Vydrník 25.07.2013
08.07.2013 Uzavretie úrazového poistenia uchádzačov o zamestnanie počas výkonu AČ
6205115013
123.50 € s DPH Obec Vydrník Komunálna poisťovňa a.s Vienna Insurance Group 19.05.2013
03.07.2013 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom pri poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí - 70 % dotácie - 92 detí
2453.00 € s DPH ZŠ s MŠ Vydrník Obec Vydrník 20.06.2013
01.07.2013 Úprava zmluvných podmienok práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom pri poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na 48 detí 70% dotácie
640.00 € s DPH ZŠ s MŠ Hrabušice Obec Vydrník 20.06.2013
Zobrazených 691 - 705 z celkových 787.
1 2 43 44 45 47 49 50 51 52 53