Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
08.09.2012 Zhotoviteľ sa zaväzuje k vypracovaniu projektovej dokumentácie a zabezpečenie inžinierskej siete na objekt SO 01 -Elektrická prípojka
210.00 € s DPH Obec Vydrník ENGLER ELEKTRO, s.r.o. 15.08.2012
10.07.2012 Poskytnutie finančného príspevku v zmysle uzatvorenej zmluvy
100.00 € s DPH Obec Špišský Štiavnik Obec Vydrník 06.07.2012
10.07.2012 Poskytnutie finančnej dotácie na kultúrnu akciu Obce Vydrník
50.00 € s DPH Obec Vydrník Urbariát ,pozemkového spoločenstva 09.07.2012
14.06.2012 Úprava zmluvných podmienok,práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom
040/2.1 MP/2011
412617.19 € s DPH Obec Vydrník Ministerstvo životného prostredia SR 03.06.2011
14.06.2012 Poskytnutie podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie
85474 08 u01
194242.00 € s DPH Obec Vydrník Enviromentálny fond 13.06.2012
14.06.2012 Príloha č.2 sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa novou Prílohou č.2
003/2.1/2012
0.00 € s DPH Obec Vydrník MŽP SR,Sekcia enviromentálnych vzťahov 13.03.2012
04.06.2012 Zabezpečenie množstvového zberu odpadu za podmienok tejto dohody
1
0.00 € s DPH Obec Vydrník PRO POPULO POPRAD,s.r.o. 23.05.2012
04.06.2012 Prenájom hrobového miesta č.289 na verejnom pohrebisku
16.60 € s DPH Ján Pomorský Obec Vydrník 04.06.2012
31.05.2012 Audit konsolidovanej a individuálnej účtovnej uzávierky obce za rok 2011
1400.00 € s DPH Obec Vydrník Ing.Veronika Kutková 11.05.2012
31.05.2012 Poskytnutie finančného príspevku pre ZŠ s MŠ Hrabušice
100.00 € s DPH ZŠ s MŠ Hrabušice Obec Vydrník 28.05.2012
04.04.2012 Spolupráca zúčastnených strán na naplnení verejnoprospešného cieľa a to poskytovaní sociálnych služieb
0.00 € s DPH Obec Vydrník Spišská katolícka charita 26.03.2012
30.03.2012 Balík služieb pre príjem dotácii samospráv
0.00 € s DPH Obec Vydrník Prima banka a.s. Slovensko 29.03.2012
29.03.2012 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2012
400.00 € s DPH HK Vydrník Obec Vydrník 28.03.2012
15.03.2012 Prenájom časti nehnuteľnosti na umiestnenie reklamnej tabule
5/2012
0.00 € s DPH Obec Vydrník BLACHOTRAPEZ, s.r.o. 15.03.2012
09.03.2012 Prenájom hrobového miesta č.57 na verejnom pohrebisku na roky 2012-2042
2012
49.80 € s DPH Obec Vydrník Obec Vydrník 09.03.2012
Zobrazených 706 - 720 z celkových 745.
1 2 42 43 44 45 46 48 50