Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
21.12.2018 Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb.
18/36/012/54
0.00 € s DPH Obec Vydrník Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Poprad 21.12.2018
10.12.2018 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto č.318(budúce nové HM) na verejnom pohrebisku nachádzajúcom sa v katastrálnom území prenajímateľa ,jedno hrobové miesto na 10 rokov 2018-2027
16.60 € bez DPH Koloman Žiga Obec Vydrník 21.11.2018
05.12.2018 Zmluvné strany sa ku dňu podpísania tejto Dohody rušia v celom rozsahu platnosť a účinnosť celej Zmluvy o dielo č 4/2018 zo dňa 17.9.2018. K zmluve o dielo meboli popdpísané žiadne doodatky.
0.00 € s DPH Obec Vydrník ESPERANCA, s.r.o. Ľubomír Marhefka 03.12.2018
05.12.2018 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo " Obnova materskej školy Vydrník- zateplenie obvodového plášťa na1.PN"
3/2018
19969.16 € s DPH Obec Vydrník STRECHY ZACHAR s.r.o. 06.11.2018
01.12.2018 Cieľom kolektívnej zmluvy je udržať sociálny zmier a preto budú zmluvné strany pri riešení vzájomných vzťahov prednostne využívať prostriedky kolektívneho vyjednávania.
0.00 € s DPH Obec Vydrník Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej s 02.11.2018
21.11.2018 Predmetom zmluvy je dodávka vybavenia na predmet zákazky "Vybavenie výdajne jedál v Obecnom dome na základe verejnej súťaže podľa výzvy č.394/2018 vrátane dopravy, montáže na pripravené prípojky vody elektriny, plynu, sprievodná dokumentácia a zaškolenie obsluhy. Presná
5/2018
10453.90 € s DPH Obec Vydrník CORA GASTRO, s.r.o. 02.11.2018
21.11.2018 Je dodávanie pitnej vody zo zariadení verejných vodovodov v správe dodávateľa do zariadenia vo vlastníctve alebo správe odberateľa fakturácia podľa spotreby 1,2072 € za m3
154/2018
12072.00 € bez DPH Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Obec Vydrník 15.11.2018
19.11.2018 Mení sa odberateľ z pôvodného Mgr,Ján Body na nového Agnesa Bodyová
č.1
0.00 € s DPH Agnesa Bodyová Obec Vydrník 12.11.2018
19.11.2018 Mení sa odberateľ z pôvodného Miroslav Šabľa na nového Monika Šabľová
č.1
0.00 € s DPH Monika Šabľová Obec Vydrník 12.11.2018
15.11.2018 Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi Obci Vydrník tovar : nová nepoužívaná automatická práčka WP
144.36 € s DPH Obec Vydrník František Čarnogurský 14.11.2018
08.11.2018 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto č.317(neb.Cyril Žiga) na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území prenajímateľa jedno hrobové miesto na 10 kalendárnych rokov 2018-2027
16.60 € bez DPH Mária Žigová Obec Vydrník 06.11.2018
05.11.2018 Je dodávanie pitnej vody zo zariadení verejných vodovodov v správe dodávateľa do zariadenia vo vlastníctve alebo správe odberateľa fakturácia podľa spotreby
153/2018
0.00 € s DPH Mgr.Darina Lesnická Obec Vydrník 05.11.2018
31.10.2018 Je dodávanie pitnej vody zo zariadení verejných vodovodov v správe dodávateľa do zariadenia vo vlastníctve alebo správe odberateľa fakturácia podľa spotreby
152/2018
0.00 € s DPH Cyril Žiga Obec Vydrník 31.10.2018
31.10.2018 Prevádzkovateľ v zmysle §34 ods.1 ZOOÚ poveruje sprostredkovateľa, aby v jeho mene spracúval osobné údaje v rozsahu, na účel a za podmienok uvedených v tejto Zmluve a Hlavnej zmluve
0.00 € s DPH Obec Vydrník MADE spol. s.r.o. 16.10.2018
25.10.2018 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo "Prístavba pre vstup do priestorov budovy COOP JEDNOTA vo vlastníctve obce v rozsahu oceneného výkazu výmere, ktorý tvorí v prílohu č.1 k tejto zmluve. Cena 81 465,168 €
4/2018
81465168.00 € s DPH Obec Vydrník ESPERANCA, s.r.o. Ľubomír Marhefka 17.09.2018
Zobrazených 106 - 120 z celkových 745.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 49 50