Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
24.08.2018 Je dodávanie pitnej vody zo zariadení verejných vodovodov v správe dodávateľa do zariadenia vo vlastníctve alebo správe odberateľa fakturácia podľa spotreby
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Agrodružstvo s.r.o. Vydrník Obec Vydrník 23.08.2018
24.08.2018 Zmluvné strany uzatvoria Zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorou povinný zriadi na slúžiacom pozemku vecné bremeno v prospech oprávneného ako vlastníka stavby. Obsahom vecného bremena bude povinnosť povinného strpieť umiestnenie energetického zariadenia a jeho príslušenstva na slúžiacom pozemku tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena
0.00 € s DPH Východoslovenská distribučná, a.s Obec Vydrník 17.07.2018
24.08.2018 Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je požiadavka mandanta zabezpečiť poradenské služby pre verejné obstarávanie v súlade zo zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní ako aj zabezpečenia procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác postupom podľa §117 pre projekt " Prístavba pre vstup do priestorov budovy COOP JEDNOTA vo vlastníctve obce
1300.00 € bez DPH Obec Vydrník Ing,Rastislav Tapšák 30.05.2018
23.08.2018 Národný projekt Terénna sociálny práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít-predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok vzájomných práv a povinností Zmluvných strán v záujme dosiahnutia účelu tejto Zmluvy
2018/001315-001
0.00 € bez DPH Obec Vydrník Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 21.08.2018
17.08.2018 Poskytnutie podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie na rozšírenie vodovodnej siete Vydrník SO 01 VODOVOD-vetva V1,V2 , celkové náklady projektu 114 285,27 €
128088 08U01
108571.00 € bez DPH Obec Vydrník Enviromentálny fond 10.08.2018
23.07.2018 V nadväznosti na zmeny v systéme triedeného odpadu v Obci a zmeny v štandardoch triedeného odpadu v Obci, spoločnosť NATUR PACK, a.s, v prípade zmeny údajov uvedených v prílohe č.1, je povinná zaslať Obci vždy aktualizovanú verziu Prílohy č.1, pričom okamihom doručenia Aktualizovanej verzie Prílohy č.1, stráca predchádzajúce znenie právnu revelenciu
0.00 € s DPH Obec Vydrník NATUR-PACK, a.s. 09.07.2018
20.07.2018 Účastníci dohody sa v súlade s bodom 1čl.13"Záverečné ustanovenia" zmluvy dohodli s týmto vyslovene súhlasia s ukončením tejto zmluvy a zániku zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou, ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto dohody.
64016.32 € s DPH Obec Vydrník Asfalty Tatry, s.r.o. 18.07.2018
19.07.2018 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmete zákazky "Rozšírenie vodovodnej siete Vydrník, SO 01 Vodovod - vetva V,V2" v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť
3/2018
112124.66 € s DPH Obec Vydrník MOPAX, spol. s r.o. 22.05.2018
13.07.2018 Obec v zmysle VZN č.1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií a schváleného rozpočtu Obce Vydrník na rok 2018
3/2018
5000.00 € s DPH Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vydrník Obec Vydrník 12.07.2018
10.07.2018 Je dodávanie pitnej vody zo zariadení verejných vodovodov v správe dodávateľa do zariadenia vo vlastníctve alebo správe odberateľa fakturácia podľa spotreby
150/2018
0.00 € s DPH Kristián Fendík Obec Vydrník 02.07.2018
10.07.2018 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
18/36/50J/28
7125.24 € bez DPH Obec Vydrník UPSVaR Poprad 19.06.2017
10.07.2018 Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb
18/36/052/169
4201.44 € bez DPH Obec Vydrník Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny,ÚPSVaR Poprad 26.06.2018
28.06.2018 Budúci povinný sa zaväzuje na časti nehnuteľnosti uvedených v4l.II,tejto zmluvy uzavrieť s budúcim oprávneným z vecného bremena Zmluva o zriadení vecného bremena a to pre stavbu Prístavba pre vstup najneskôr do začatia kolaudačného konania stavby k inému vysporiadaniu spoluvlastníctva /zmena podielov/.
1/2018
0.00 € s DPH Obec Vydrník COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo 21.06.2018
12.06.2018 Je dodávanie pitnej vody zo zariadení verejných vodovodov v správe dodávateľa do zariadenia vo vlastníctve alebo správe odberateľa fakturácia podľa spotreby
147/2018
0.00 € bez DPH Mária Stančáková Obec Vydrník 11.06.2018
12.06.2018 Je dodávanie pitnej vody zo zariadení verejných vodovodov v správe dodávateľa do zariadenia vo vlastníctve alebo správe odberateľa fakturácia podľa spotreby
148/2018
0.00 € bez DPH Miloš Stančák Obec Vydrník 11.06.2018
Zobrazených 106 - 120 z celkových 711.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 47 48