Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
12.06.2018 Je dodávanie pitnej vody zo zariadení verejných vodovodov v správe dodávateľa do zariadenia vo vlastníctve alebo správe odberateľa fakturácia podľa spotreby
149/2018
0.00 € bez DPH Daniela Jankovičová Obec Vydrník 11.06.2018
08.06.2018 Vyhotovenie diela Rekonštrukcia miestnych komunikácií obce Vydrník
3/2017
95708.45 € s DPH Obec Vydrník Asfalty Tatry s.r.o. 26.04.2018
04.06.2018 Mení sa článok IV v bode c) spôsob merania dodávok vody : vodomerom typ 420 020 L 165 G1 Q3_4 R80 PBSK č.1711000819
34/2015
0.00 € s DPH Jozef Harhovský Obec Vydrník 30.05.2018
29.05.2018 Predmetom tejto zmluvy je požiadavka mandanta zabezpečiť poradenské služby pre verejné obstarávanie súlade zo zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní ako aj zabezpečenie procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác s postupom podľa §117 pre stavebný projekt s názvom "Rozšírenie vodovodnej siete Vydrník,SO 01 Vodovod - vetva V1,V2"
1400.00 € bez DPH Obec Vydrník Public Tenders, s.r.o. Ing.Rastislav Tapšák 29.03.2018
29.05.2018 Poistenie budov podľa zoznamu NM
4419011001
421.63 € s DPH Obec Vydrník Komunálna poisťovňa ,a.s 15.05.2018
23.05.2018 Prima banka zriaďuje majiteľovi účtu nasledovný účet v súlade s § 708a nasl. Obchodného zákonníka a so Všeobecnými obchodnými podmienkami - Prima banka Slovensko, a.s. a majiteľ účtu vyhlasuje, že účet bude používať výlučne pre príjem a čerpanie dotácií z Rozšírenie vodovodnej siete, Vydrník SO 01
0.00 € s DPH Obec Vydrník Prima banka Slovensko, a.s. 22.05.2018
21.05.2018 Je dodávanie pitnej vody zo zariadení verejných vodovodov v správe dodávateľa do zariadenia vo vlastníctve alebo správe odberateľa fakturácia podľa spotreby
146/2018
0.00 € s DPH Bc.Peter Gurnik Obec Vydrník 21.05.2018
18.05.2018 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto č.168(neb. Roman Kroščen) na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území prenajímateľa( na 10 kalendárnych rokov 2017-2026)
16.60 € bez DPH Emília Kroščenová Obec Vydrník 18.05.2018
18.05.2018 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miest č.142(neb. Vierka Kroščenová) na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území prenajímateľa( na 10 kalendárnych rokov 2017-2026)
16.60 € bez DPH Emília Kroščenová Obec Vydrník 18.05.2018
18.05.2018 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto č.131(neb. Rudolf Kroščen) na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území prenajímateľa( na 10 kalendárnych rokov 2017-2026)
1660.00 € bez DPH Emília Kroščenová Obec Vydrník 18.05.2018
18.05.2018 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto č. 127(neb. ) na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území prenajímateľa( na 10 kalendárnych rokov 2017-2026)
16.60 € bez DPH Emília Kroščenová Obec Vydrník 18.04.2018
10.05.2018 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie dve hrobové miesta č.64/1,2(neb. Vojtech a Jozef Kroščen) na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území prenajímateľa( na 10 kalendárnych rokov 2017-2026)
33.20 € s DPH Emília Kroščenová Obec Vydrník 10.05.2018
10.05.2018 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie dve hrobové miesta č.60/1,2(neb.Vojtech Kroščen a Anna Kroščenová) na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území prenajímateľa( na 10 kalendárnych rokov 2017-2026)
33.20 € s DPH Emília Kroščenová Obec Vydrník 10.05.2018
26.04.2018 Obec v zmysle VZN č.1/2018 o podmienkach poskytovania dotácií a schváleného rozpočtu Obce Vydrník
1/2018
600.00 € s DPH HK Vydrník, občianske združenie Obec Vydrník 20.04.2018
23.04.2018 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie dve hrobové miesta č.259/1,2(neb.Michal a Mária Skokanová) na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území prenajímateľa( na 10 kalendárnych rokov 2018-2027)
33.20 € s DPH Ján Skokan Obec Vydrník 20.04.2018
Zobrazených 121 - 135 z celkových 711.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 47 48