Obec Vydrník

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
25.10.2018 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto č.314 na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území prenajímateľa jedno hrobové miesto na 10 kalendárnych rokov 2018-2027
16.60 € s DPH Monika Šabľová Obec Vydrník 22.08.2018
18.10.2018 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto č.315(neb.František Budzák) na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území prenajímateľa hrobové miesto( na 10 kalendárnych rokov 2018-2027)
33.20 € bez DPH Peter Budzák Obec Vydrník 23.08.2018
15.10.2018 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto č.18/1,2 ( neb.Mária a Jozef Kukura) na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území prenajímateľa dve hrobové miesta na 10 kalendárnych rokov 2014-2023
33.20 € s DPH Agáta Kukurová Obec Vydrník 02.10.2018
09.10.2018 Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia §10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe
18/36/010/49
0.00 € s DPH Obec Vydrník Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad 08.10.2018
05.10.2018 Je dodávanie pitnej vody zo zariadení verejných vodovodov v správe dodávateľa do zariadenia vo vlastníctve alebo správe odberateľa fakturácia podľa spotreby
151/2018
0.00 € s DPH Barbora Harhovská Obec Vydrník 05.10.2018
27.09.2018 Obec v zmysle VZN č.1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce a schváleného rozpočtu na rok 2018 Uznesením OZ č.175/2017 zo dňa 29.11.2017, poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu.
2/2018
400.00 € bez DPH Slovenský skauting,112.zbor anjelov strážnych Poprad Obec Vydrník 27.09.2018
27.09.2018 Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán v záujme dosiahnutia účelu tejto Zmluvy uvedeného v bode 2.2 tohto článku Zmluvy.
USVRK-OIP-2018/00146
0.00 € s DPH Obec Vydrník Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 25.09.2018
24.09.2018 Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán a zmluvných podmienok pri realizácii aktivít NP PVP MRK, v záujme dosiahnutia účelu Zmluvy uvedeného v bode 2.2 tohto článku Zmluvy
USVRK-OIP-2018/00076
0.00 € s DPH Obec Vydrník Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 21.09.2018
14.09.2018 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto č.177/1,2 ( neb.Jozef a Matilda Žigová) na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území prenajímateľa
33.20 € bez DPH Štefan Žiga Obec Vydrník 18.07.2018
13.09.2018 Poistenie majetku a zodpovednosti za školdu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - predmet poistenia -Materská škola Vydrník č.51
4419011627
637.11 € s DPH Obec Vydrník Komunálna poisťovňa ,a.s 14.08.2018
10.09.2018 Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie,, nahlásených na príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb
5190043455
16.25 € s DPH Obec Vydrník Komunálna poisťovňa ,a.s 06.09.2018
10.09.2018 Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie,, nahlásených na príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb
5190043454
26.00 € bez DPH Obec Vydrník Komunálna poisťovňa ,a.s 09.07.2018
05.09.2018 Mení sa článok IV. Miesto rozsah a podmienky plnenia v bode 9.písmeno d) hodnotové odpočtové obdobie k 30.06. a 31.1.2 kalendárneho roka
45/2015
0.00 € s DPH Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Obec Vydrník 27.08.2018
05.09.2018 Mení sa článok IV v bode d) hodnotové odpočtové obdobie : k 30.06. a 31.12. kalendárneho roka
95/2015
0.00 € s DPH Fedák PLUS s.r.o. Obec Vydrník 22.08.2018
31.08.2018 mení sa článok IV v bode 9 písmeno d) hodnotové odpočtové obdobie k.30.6. a 31.12. kalendárneho roka
144/2018
0.00 € s DPH COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo Obec Vydrník 22.08.2018
Zobrazených 121 - 135 z celkových 745.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 49 50